Privacy verklaring & Cookiegebruik

1. Wie is Verantwoordelijke voor persoonsgegevens

Vera Wapstra Film en Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
– Vera Wapstra Film en Fotografie
– Krommestede 31
– 8391 AA Noordwolde
– 06 11270760

Vera Wapstra is binnen haar bedrijf verantwoordelijk voor de gegevensbescherming (Functionaris Gegevensbescherming). Zij is te bereiken via vera@verawapstra.nl

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ter voldoening aan de Algemene Verordening persoonlijke gegevensbescherming, verklaar ik dat Vera Wapstra Film en Fotografie alleen persoonsgegevens gebruikt met het oog op het onderhouden van de contacten men slaat ook persoonsgegevens op en verwerkt deze wanneer je gebruik maakt van het contactformulier op mijn website.
Het gaat hierbij om naam en e-mailadres.

Wanneer Vera Wapstra Film en Fotografie een overeenkomst met je sluit en zijn er meer persoonlijke gegevens van je nodig, dan worden deze niet via de website verkregen en worden apart bewaart.

Na het sluiten van een overeenkomst, houd ik naam, adres, telefoonnummer; en eventueel e-mailadres en bankrekeningnummer van mijn opdrachtgever in de administratie. Deze zijn onder andere opgeslagen in een boekhoudprogramma, welk programma alleen toegankelijk is via een door beveiligd wachtwoord.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

De website heeft niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens te verzamelen (denk hierbij aan persoonsnummer, bankrekening nummer etc.).

De website heeft evenmin de intentie (bijzonder of gevoelige) gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder dan 16 is.  

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

De persoonsgegevens via de website worden verwerkt om jou te kunnen bellen of e-mailen bij vragen of wanneer je een afspraak wilt maken. 

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Vera Wapstra Film en Fotografie neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Dergelijke computerprogramma’s of systemen worden niet gebruikt.

 6. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

De persoonsgegevens die via de website worden verkregen worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De gegevens, genoemd onder 2 worden door mij niet langer opgeslagen dan de termijn die daartoe , met het oog op een doelmatige communicatie met mijn opdrachtgevers, noodzakelijk is. Gedurende die termijn kunnen opdrachtgevers ten alle tijde verder inzien of wijzigingen hierin aanbrengen. Indien gewenst kunnen zij bovendien algehele verwijdering van hun gegevens vragen. 

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Vera Wapstra Film en Fotografie verstrekt nooit gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

8. Gebruik van foto’s van personen op de website of elders

Vera Wapstra Film en Fotografie gebruikt foto’s op de website waarop personen herkenbaar in beeld zijn. Waar mogelijk heb ik contact gezocht met deze personen om hen om toestemming te vragen voor het gebruik van deze foto’s .Sta jij (of een familielid of kind) op een van deze foto en ben je van mening dat je die toestemming niet gegeven hebt of wil je deze toestemming intrekken, neem dan contact op met vera@verawaptra.nl zodat de foto zo snel mogelijk kan worden verwijderd.

De door Vera Wapstra Film en Fotografie bewaarde afbeeldingen worden, met inachtneming van de hiervoor met de opdrachtgever afgesproken termijn, op effectieve en doelmatige wijze opgeslagen en beveiligd.

Voor zover derden beroepshalve kennis komen te nemen van de door Vera Wapstra Film en Fotografie gefotografeerde personen ( bijv., voor de samenstelling van de foto-albums) zijn deze gebonden aan met Vera Wapstra Film en Fotografie gesloten samenwerkingsovereenkomsten. Op basis hiervan wordt een zelfstandige opslagen of verspreiding van deze foto’s door deze derden uitgesloten.

Alleen na uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, plaatst Vera Wapstra Film en Fotografie, met het oog op acquisitie, soms onderdelen van de met hem of haar overeengekomen fotoreportages op de website en/of social media of worden gebruikt voor reclame-doeleinden. Daarbij gaat Vera Wapstra Film en Fotografie er vanuit dat de toestemming hiervoor van de opdrachtgever, tevens die van eventueel ook anderen bij het onderwerp van de reportage-betrokkenen impliceert.

Uiteraard blijft Vera Wapstra Film en Fotografie, ondanks de goede zorgen, te allen tijde bereid om personen die geheel toevalligerwijs zijdelings door Vera Wapstra Film en Fotografie geportretteerd of gefilmd zouden zijn, hun anonieme vastlegging weer ongedaan te maken indien zij hierom, hetzij direct hetzij indirect, zouden verzoeken.

9. Links op de website en gebruik van Social Media

Op de website kun je een aantal linkjes naar andere websites vinden. Deze linkjes verwijzen naar een externe pagina waarop de privacy verklaring van die betreffende website van toepassing is. De website linkt ook naar mijn eigen Social Media pagina’s.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegeven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vera@verawapstra,nl

Vera Wapstra Film en Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Hoe je persoonsgegevens zijn beveiligd

Vera Wapstra Film en Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via Vera Wapstra Film en Fotografie heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

12. Google Analytics en Cookies

Vera Wapstra Film en Fotografie maakt gebruik van Google Analytics. Deze gegevens zijn echter anoniem en niet persoonlijk herleidbaar.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren terwijl u door de website navigeert. Van deze cookies worden de cookies die indien nodig zijn gecategoriseerd, opgeslagen in uw browser omdat ze essentieel zijn voor het functioneren van de basisfunctionaliteiten van de website.

12. Slotverklaring

In verband met mogelijke aansprakelijkheid voor het een en ander op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verwijst Vera Wapstra Film en Fotografie tijdens contactlegging, naar de inhoud van bovenstaande verklaring, zoals die geplaatst is op de website: “Vera Wapstra”. Vervolgens gaat Vera Wapstra Film en Fotografie er dan impliciet vanuit dat alle overeenkomsten met wederzijdse aanvaarding van deze verklaring gesloten worden.